Уважаеми госпожи и господа Народни представители, ако ратифицирате Истанбулската конвенция ще ви изгоня от Народното събрание

Уважаеми госпожи и господа Народни представители,

Казвам се Боян Цонев и съм обикновен средностатистически български гражданин. Следя дискусията около ратификацията на документ наречен ‘Истанбулска конвенция“ и бих искал да ме чуете. Съзнавам, че начина който съм избрал не предполага голям успех(както например едно телевизионно участие), но това е ресурса с който разполагам. Имам няколко възражение срещу ратификацията на „Истанбулската конвенция“ и те са следните:

1. Чл.3. ал.В се казва следното: „„пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете; “

Абсолютно невярно твърдение. Понятието „пол“ означава биологично детерминирани различия на представителите на един и същи вид. „Пол“ е понятие според което група индивиди от даден биологичен вид, имащ възможност за полово размножаване, чрез специализацията в производството на определен вид полови клетки. Половете са два – мъжки и женски.

2. Чл.4.ал.3. Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално
мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква
дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия,
политически или други убеждения, национален или социален произход,
принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение,
сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно
състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или
друг статут.

В тази алинея е използвано понятието „социален пол“ или gender. Тъй като на български език няма точен превод, то отново се разбира като „пол“, но всъщност не е. Това е самовъзприемането на индивида в някоя от социалните роли С него се описва начинът, по който даден човек се възприема, от гледна точка на своята полова принадлежност. Т.е. дали човекът се възприема или е възприеман от другите като мъж, като жена, или като нещо по-различно, при това без оглед на физиологичния му пол.

Това не би следвало да е норма за обществото тъй като аз може да се възприемам като жена, да се държа като жена, да изпитвам желание към мъже(като жена), но това не ме прави жена. Аз си оставам мъж, независимо от моето възприятие за мен, независимо от сексуалните ми предпочитания, независимо от социалната роля на жена която съм възприел и която искам и обществото да приеме.

И ако един мъж, самовъзприемащ се за жена ме харесва и ми направи грубо, неприлично предложение със сексуален характер, в следствие на което аз му разбия носа, това за насилие срещу жена ли ще се възприеме? За дискриминация основана на „социален пол“?

Същата алинея завършва със „статут на емигрант или на бежанец или друг статут“. Тук също имам несъгласие. Ако един емигрант(от държава в която няма война. Обикновено това се икономически емигранти) самовъзприемащ се като жена цъфне на границата и се оплаче от сексуален тормоз от страна на сънародниците си, трябва ли да му предоставим убежище, разрешително за пребиваване и да го приемем? Моят отговор е „НЕ“.

3. Чл.14. ал. 1 Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на
съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси
като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно
уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения,
насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в
официалните учебни програми и на всички образователни равнища.

2 Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф
1 принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и
развлекателни структури и в медиите.

Не, Не и Не. Обучението по въпросите за „нестереотипните роли на пола“ би следвало да се случва само и единствено след като ученикът се е развил достатъчно физиологически и ментално така, че да е наясно с биологичният си пол и сексуалните си предпочитания.

Освен това право на родителите е да обучават децата си в съответствие с техните морални принципи и убеждения. Намесата на образователната система в обучението на децата би довело до конфликт между децата и техните родители. И в този конфликт родителите по условие са губещата страна, защото първата линия на индивидуалност и самоидентифициране на подрастващата личност задължително минава през отричане на родителските тези и виждания.

Член 60 — Молби за убежище, основани на пола
1 Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да
гарантират, че насилието над жени, основано на пола, може да бъде признато като
форма на преследване по смисъла на член 1, А, параграф 2 от Конвенцията за статута
на бежанците от 1951 г. и като форма на сериозна вреда, която дава право на
допълнителна/добавъчна закрила.
2 Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от
основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се
опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да
получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.
3 Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за
разработване на отчитащи особеностите на пола процедури за приемане и служби за
подкрепа на лицата, търсещи убежище, както и на насоки, свързани с пола, и
процедури за убежище, отчитащи особеностите на пола, включително определяне на
статут на бежанец и заявление за международна закрила.

Изречението „Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола“ и завършващата фраза “ кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти“ ми се струват като широко отворена врата към всички емигранти вкл. т.н. „икономически емигранти“, които представляват около 80% от общият емигрантски поток. И ако приемем, че прогнозите за драстично увеличаване на емигрантският поток от Африка към Европа са верни, то тогава би следвало да сме готови да приемем някаква част от него(според прогнозите около 50млн. души ще се опитат да преминат от Африка към Европа в следващите 10-15г.). Аз не съм съгласен.

Имам и още няколко аргумента против ратификацията на Истанбулската конвенция. Един от тях е, че дори да приемем конвенцията с „условия“, не е възможно да не приемем понятието „социален пол“.
Възможността мъж, който се самоопределя като жена да поиска да сключи граждански брак с друг мъж и заради конвенцията да сме принудени да приемем тази възможност и сключване на брак между еднополови(биологически) индивиди, което по същество би било признаването на еднополовите бракове, срещу което съм твърдо „против“.

Фактът, че САЩ, Великобритания, Швейцария и Латвия не са ратифицирали конвенцията. Не мисля, че са по-глупави или по-нетолерантни. Русия изобщо не я споменавам тъй като там дори хомосексуалните се преследват от закона(с което не съм съгласен, но това е работа на руските граждани).

И един съвсем несериозен по същност, но и валиден аргумент: След като Цецка Цачева, Сергей Станишев, Бойко Борисов и Кристиян Вигенин са „за“, то аз съм „против“.

Аз не съм психолог и социолог. Възможно е да не отчитам правилно понятието „социален пол“. Не съм чел и обяснителният доклад към Истанбулската конвенция тъй като не мога да го намеря публично. Ако имате достатъчно доводи и бихте могли да ги изложите съм готов да ги чуя. Ако успеете да намерите и представите достатъчно логика и доказателства, съм готов да приема.

Уважаеми госпожи и господа Народни представители,

Моля ви да помислите, моля ви да се постараете да има широк обществен дебат по тази тема. Моля ви да не ратифицирате Истанбулската конвенция без да сте сигурни, че има съгласие във всички слоеве на обществото.

Ето няколко предложения и от мен:
Публикувайте и обяснителният доклад към Истанбулската конвенция.
Инициирайте референдум.
Използвате заглавието като оправдание за забавяне на ратификацията.
Бъдете мъже и жени независимо от сексуалните си предпочитания.
Слушайте и чуйте избирателите си.
Предложете специално законодателство защитаващо децата и жените от насилие в което понятието gender не съществува или не е двузначно.

П.П. Би трябвало да се представя с няколко думи:

Аз се казвам Боян Цонев(ако сте стигнали до тук, това най-вероятно вече го знаете), аз не съм комунист/социалист, не съм и демократ. Не съм хомофоб, не съм хомосексуален, травестит, трансджендер или интерсексуален. Не съм обвързан с нито една политическа партия и позицията която имам не обслужва интересите на нито една политическа сила(парламентарна или извънпарламентарна). Аз съм против насилието във всичките му проявления. Аз съм съгласен с някои искания на ЛГБТИ-общността. Аз не съм християнин(въпреки, че спазвам повечето обичаи, традиции и морални норми), не съм мюсюлманин, но не съм и атеист. Самоопределям се като свободен, самостоятелен, любопитен и мислещ(естествено допускам, че не всички ме възприемат за такъв). Не мразя никой „по-принцип“, нито заради цвета на кожата, нито заради сексуалните му предпочитания и забавления или по друга причина.

П.П.П. Използвам думата „уважаеми“ само от учтивост продиктувана от желанието ми да ме ме чуете. Не бихте го направили ако започна с „неуважаеми“, но всъщност тази дума отговаря напълно на отношението ми към вас. Длъжен съм да ви предупредя, че ако ратифицирате Истанбулската конвенция „по спешност“ без да има достатъчно обществено съгласие, като български гражданин и в частност като български мъж си запазвам правото да се появя пред Народното събрание със сопа в ръка. И ако това се случи, най-вероятно ще се опитам да ви изгоня от там. И си мисля, че е много вероятно и да успея.

Бъдете здрави и мислете.
Поздрави: Боян Цонев

One thought on “Уважаеми госпожи и господа Народни представители, ако ратифицирате Истанбулската конвенция ще ви изгоня от Народното събрание

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

'