НПО „Ние, Гражданите“ изпраща укривани досега доклади за състоянието на КТБ в САЩ и ЕК. Разкриват схемата и поръчителите

Укривани досега доклади, разкриват анализи на състоянието на фалираната КТБ през лятото на 2014 г. НПО „Ние, гражданите” се е сдобило със секретните документи и разкрива процеса и доказателствата по вземане на решение за ликвидация на КТБ АД. Тайните доклади са от десетдневната проверка на консултантските дружества „Делойт”, „Афа” и „Ърнест енд Янг” и споменавания, но никога обсъждан Доклад на надзорната инспекция на БНБ в КТБ от 27.10.2014 г.
ЛЪЖА ИЛИ ИСТИНА
Това не е невинната игра. Това е игра със съдбата и мечтите на хиляди българи. Това е целта на тригодишната война, която водим с държавните институции, подкупната изпълнителна и съдебна власт, прокуратурата и зависимите медии.
За тях – това е казусът – пирамида КТБ и материалните облаги от него. За нас – вече не става въпрос за пари. Или не само за нашите пари, ограбени от жалка пародия на отговорни политици и магистрати. Става въпрос за изконни права – на справедливост, достъп до правосъдие, прозрачност, защита на права и собственост – точно както пише в Българската Конституция, над която лицемерно са се клели. Зад тях са всички държавни институции и държавната принуда, преминаваща през слугинажа на „независимите” прокуратура и Национална агенция по приходите.
Зад нас – все повече българи. Които разбраха и оцениха алтруистичната дейност на нашата организация, НЕспонсорирана от никого, НЕкупена от никого, НЕдействаща в името на лични цели и облаги. Точно затова в течение на три години сме имали мълчаливата и често анонимна подкрепа не само на нашите членове, но и на редица държавни служители, включително и в БНБ, на банкови служители и бизнесмени, лекари, магистрати, пенсионери. Именно с тяхната подкрепа получихме и липсващите документи, които да дооформят пъзела и да дадат отговор на въпроса КОЙ нападна банка КТБ, КОЙ приложи предварително разработения сценарий за ликвидацията и ограбването й, ЧИЯ ръка натисна спусъка, КОЙ официализира решението за ликвидация на банката на българския бизнес и гражданите? КОЙ ограби активите на банката и, следователно нас и всички българи.
През тези три години нашите членове бяха масово подложени на тормоз от прокуратура, регулатори, различни държавни служби и най вече НАП всеки път, когато потърсеха правата си. Верижни ревизии и запори преследваха не крадците на активите на КТБ, а ограбените фирми и граждани. Безотчетната и безконтролна НАП се превърна по аналогия с Прокуратурата във втората най-важна държавна бухалка, универсално средство и инструмент за принуда, защита срещу която няма в условията на зависима съдебна власт.
Поради това НПО „Ние, Гражданите” подава чрез посланика на САЩ в Р България жалба-молба за разследване в контекста на глобалния щатски закон Магнитски на политически лица, магистрати и институции в България за упражнения от тях натиск, принуда, рекет срещу наши членове обявили, публикували, изказали се против мафиотските корупционни операции по ликвидирането и ограбването не само на активите на КТБ, но и пряко и непряко, на десетки и стотици хиляди граждани на Република България. НПО „Ние,Гражданите” подкрепя жалбата си с анализ на процеса и доказателствата по вземане на решение за ликвидация на КТБ АД въз основа на новополучени документи – тайните доклади от десетдневната проверка на консултантските дружества „Делойт”, „Афа” и „Ърнест енд Янг” и споменавания, но никога обсъждан Доклад на надзорната инспекция на БНБ в КТБ от 27.10.2014 г. Всички документи са изпратени на Държавния департамент на САЩ, посолствата на страните членки на ЕС в София, както в Европейската комися.
Информация за постановката:
Автори на сценария за ликвидация на КТБ – щаб-квартирата на ДПС с определено сътрудничество на други „зависими” политици, изявили се с изказванията си на срещите при президента. Подготовка – в периода от средата на 2013 г. до юни 2014 г. Главен изпълнител на мократа поръчка – спусъкът – Главният прокурор на Република България Сотир Цацаров.
Подизпълнителите – слугинажът – гуверньорът на БНБ Иван Искров и подуправителите и членове на УС на БНБ – Димитър Костов, Калин Христов, Нели Кордовска, Нина Стоянова, като цяло УС на БНБ
Със съдействието на политиците и депутати Делян Пеевски и неговите медии, Лютви Местан, Петър Чобанов, Румен Гечев, Атанас Мерджанов, Сергей Станишев, Михаил Миков, Бойко Борисов, Владислав Горанов, Менда Стоянова, Десислава Атанасова.
Финализация на процеса по ликвидация на КТБ – Председателят на ВАС Георги Колев и зависими съдии от ВАС и СГС; зависими синдици и напълно подчинени на министъра на финансите Вл.Горанов синдици и Председател Р. Миленков и членове на УС на ФГВБ.

Фактите за състоянието на КТБ към 20.06.2014 г.

1.По отношение на вида проверки, извършени в КТБ. Твърдения и факти.

– Временна комисия по бюджет и финанси на 43 НС – , Протокол № 1/31.10.2014 г.
…Л.Павлова: Защо взехте решение да се направи Надзорна инспекция, а не одит по международните одиторски стандарти? Защо загубихме времето да правим Надзорна инспекция, която има недостатъчен обхват, не се спазва от международните одитни стандарти и кое наложи промяната на методиката/стр.27, стенограма/
…Н.Кордовска ….” последната извършена надзорна инспекция началото на юли и средата на октомври. Тя както виждате, няма да влизам в подробности е на три етапа с доста широк обхват. Изрично е посочено, че тя е уникална в случая. Тъй като както по отношение на обхвата си, така и като продължителност и състав на екипа, който наброяваше 22-ма души. Като по всяко време, всеки ден от посочените етапи на място имаше по 8, 9 до 10 човека. Като обичайната практика е между трима и шест човека не повече. Тоест тук за целите, които бяха поставени и обхвата виждате се, че е извършена необичайна по рода си инспекция на място.
Що се отнася до част от обхвата, който включи и проверка на свързаните лица. И по точно да се потвърди, дали и в каква степен докладваните свързаности, които всяка банка в България е длъжна да докладва в отчетите си към БНБ банков надзор, съответства на реалното състояние на нещата в Банката беше извършен един изключително подробен анализ. Констатациите и изводите са вътре. И отговора на вашия въпрос се съдържа в самите заключения на инспекцията. Тук е важно да кажа, как проверяваме свързаност. Да свързаност се проверява задължително и всяка банка трябва да докладва в отчетите си големи и вътрешни експозиции, най-общо казано по съответните членове на Закона за кредитни институции.
От януари месец тази година, включително е в сила и регламент 575, което е част от пакета сирди 4. И задължително банките трябва да съобразяват и разпоредбите на този регламент отделно. …. Така че включително и тези указания са били част от процедурите, които надзорниците на място е трябвало да проверяват /ст. 64-65/.
Иван Искров: На 11.07.2014 г. на заседание на Комисията по бюджет и финансив На­родното събрание БНБ за основните резултати от 10-дневния частичен преглед на активите на КТБ и търговска банка „Виктория” и резултатите от Надзорната инспекция на КТБ ; и н
а Четвъртото заседание на 43-то Народно събрание на 31.10.2014 г. : Констатациите и заключенията в доклада от проведената надзорна инспекция в периода 7 юли – 14 октомври 2014 г. потвърждават изводите, направени в резултат на докладите на одиторските компании за анализ и оценка на активите на КТБ, а именно, че контролните и ръководни органи на банката са прилагали порочни банкови и бизнеспрактики, като по този начин в продължение на години са представяли неверни и подвеждащи финансови и надзорни отчети. Ето защо и този доклад е изпратен на Софийската градска прокуратура./стр.13/

ПЪЛНА И НАГЛА ЛЪЖА!

Резултати от Доклада от надзорна инспекция с изх. № БНБ-125089/27.10.2014 г. в Корпоративна търговска банка на Управление „Банков надзор”, Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции”:
– по отношение на свързаност:

„Към анализираните периоди /31.12.2013 г. и 30.06.2014 г./ не бяха установени експозиции, които да надвишават максимално допустимия праг за голяма експозиция от 25 % спрямо собствения капитал на банката” /стр.14/
….Проверено е и спазването на ограниченията по чл.45 от ЗКИ, касаещи експозиции към администратори на банката, акционери, притежаващи акции с повече от 10 % от общия брой на гласовете в общото събрание на институцията и др. видове експозиции, при което инспекцията не е установила нарушения в докладваните от банка КТБ данни към 31.12.2013 г.
Поисканото от инспекторите становище от страна на Дирекция „Надзорна политика” в Управление „Банков надзор” във връзка с установените отделни групи свързани лица на основание на различни критерии и твърдения за висок риск от концентрация на кредитния портфейл, гласи, че „формираните експозиции не попадат пряко в обхвата на регулациите по чл. 45 от ЗКИ, поради което същите не са докладвани в надзорните отчети по чл.45”. /стр.15/.

– по отношение на обезпечения:
На база предоставените на инспекцията на БНБ копия на документи в кредитните досиета инспекторите установяват следните различни типове обезпечения, учредени в полза на банката, по експозиции, представляващи 64,96 % от извадката от малко над 3,7 млрд.лв.
– обезпечени със залог на ценни книжа /реален залог с предаване на временните удостоверения в банката или залог по ЗОЗ на дялове от капитала на дружества/ – кредити за 338 337 034 лв, или 9,12 % от извадката;
– обезпечени със залог вземания по разплащателни сметки, учредени по ЗОЗ – 427 504 242 лв или 11,52 % от извадкага;
– обезпечени посредством особен залог на търговски вземания по ЗОЗ – 359 552 111 лв = 9,69 %;
– обезпечени посредством договорни или морски ипотеки и/или особен залог на машини, съоръжения, оборудване, търговски предприятия, стоки в оборот и др., учредени по ЗОЗ – 270 869 638 лв = 7,30 %;
– обезпечени с повече от един вид обезпечение – 1 013 871 275 лв = 27,33 %;
– за експозиции, представляващи 35,04 % със стойност 1 300 272 629 лв от кредитната извадка не са били установени налични документи в кредитните досиета…/стр.6/.

– по отношение на състоянието на кредитния поргфейл на КТБ:

„Към 30.06.2014 г. кредитният портфейл на банката е формиран предимно от редовно обслужвани кредитни експозиции, при минимален дял на просрочени задължения, съпоставен с общата балансова стойност преди обезценка.” /стр.6/
„В процеса на инспекцията беше прегледана извадка от кредити /3 710 407 хил.лв./, представляваща 67 % от кредитния потрфейл /5 549 240 хил.лн./ със следните характеристики /за уточнение: на инспекцията е дадена задачата да обследва състоянието на същите активи, които са дадени за анализ на консултантските дружества/

1. Значителен дял от извадката е формирана от предоставени с инвестициона цел кредити, вкл. за покупка на акции/дялове от капитала на трети лица.

2. Поради наличието на преобладаващ дял инвестиционно финансиране от страна на банката, все още съществена част от дължимите плащания по главница са в гратисен период /46,58 %/. Независимо от това, се установиха предсрочно погасени задължения по главници в размер на 76 480 хил.лв. Друг фактор, който би могъл да окаже влияние върху очакваните погашения и качеството на кредитния портфейл, са сключените през м.юни 2014 г. анекси за предоговаряне на погасителните планове по главници на част от кредитните сделки /28,86 %/.” По всички сделки е договорено и извършвано ежемесечно обслужване на лихвените плащания”./стр.6/.

3. Проверката на надзорната инспекция за състоянието на кредитния портфейл към 30.06.2014 г. показва следните данни, които инспекторите не променят и към датата на предаване на доклада:
Балансова стойност на активите – 5 549 240 119 лв
Редовна главница – 5 453 767 026 лв
Просрочена главница – 62 525 283 лв = 1,13 %
Просрочена лихва – 33 450 048 лв = 0,61 %

– по отношение на липсата на документи в кредитните досиета, обусловили според изказване на Цветан Гунев пред Временната комисия за бюджет и финанси пълна обезценка на 90 % от активите на КТБ:… Това че Банката беше ударена безмилостно чрез ликвидна атака, която тя посрещна с над 20 процентна ликвидност и беше изчерпана почти докрай, това никой не може да го предвиди и никой не може да го спре, камо ли Банковия надзор.
Ликвидната атака е генезиса на целия проблем с КТБ. В момента вече имаме и капиталов проблем. Капиталовият проблем се явява, както в началото обясних от това, че липсват документи, за да се направи ясна преценка, дали съответния кредитополучател има парични потоци…
Ако говорим за липса на документи, което е предмет на сегашната оценка на
одиторските компании, което е близо 90 процента от причините, за да се направи тази висока обезценка /стр.23/.
Според Доклада на надзорната комисия: „Документите, които се съдържаха в тези досиета в голямата си част бяха копия. Поради кратките срокове за извършване на инспекцията, поради постоянното възлагане на нови задачи, както и поради напрегнатата ситуация в банката /работа на едно място на много екипи от различни институции/, не беше извършена съпоставка с оригиналните кредитни досиета. Също така не беше възможно да бъдат проведени достатъчно срещи и разговори с кредитните инспектори, както и да бъдат получени обяснения за текущото администриране на кредитните сделки и установяване на действителното състояние на приетите обезпечения. Допълително затруднение при събираето на информацията се оказа фактът, че отговорни за кредитния процес лица бяха освободени от работа поради участието им в процесуално следствени действия”…/стр.12/ Част от поисканата информация е предоставена от квесторите едва на 24-25 септември 2014 г. .В хода на цялата инспекция документи и кредитни досиета са получавани само от помощник-квестор и служители на банката. На инспекцията е предоставен само пасивен достъп до счетоводната система на банката за проследяване на паричните потоци по сметките на кредитопоручателите от преглежданата извадка и други клиенти на банката, чийто общ брой е над 1000.”
Изводите:
1. Резултататите от Доклада на надзорната инспекция на БНБ, инициирана от БНБ вместо одит са напълно игнорирани за първите два етапа – състояние на кредитния портфейл на КТБ и свързаност. Тези изводи не се променят и в последния етап, въпреки други констатирани нарушения. В документите и стенограмите на срещите в президентстото, на заседания на парламентарни комисии и пленарни заседания на НС не личи политиците и депутатите да са получили информация за тези резултати.
2. Докладът на надзорната комисия не посочва никъде касови липси в размер на 206 млн.лв.
3. Въз основа на какво предполагаемо престъпление в случая Главна прокуратура инициира досъдебно производство по две линии – за източване на банката и срещу длъжностни лица. Изказването на Главния прокурор на срещата при президента Плевнелиев има предупредителен и сплашващ ефект, като несъществуващи факти, обозначени като несигуурна възможност, се представят пред присъстващите политици практически като истина.
4. Функционирането и въобще съществуването на БНБ се оказва абсолютно безполезно и скъпо удоволствие за българския народ. Унизителното положение, в което представители на надзорната инспекция са поставени да нямат достъп до оригиналните документи на банката и да зависят от „одитори”, квестори, следователи обезсмисля тази институция със 135 годишна почтена история. Особено след загубата на най-ценния й актив –доверието, както казва лицето Искров: „А най-ценния актив на една централна банка, в която и да е част от света се нарича доверие, което е много по-силно от международните валутни резерви на банката”.
5. Начинът, по който се взима решението за отнемане на лиценза и ликвидация на КТБ, ограбването на активите й от определени политически лица чрез подставени лица и защитени свидетели на прокуратурата могат да се оприличат и на опит за държавен преврат. Само тази би могла да бъде причината да не се даде ход на нито едно съдебно производство и да не се реагира на нито един сигнал за закононарушения.
6. Бетонирането на олигархично-мафиотския модел на управление на държавата и банкирането се извършва с поръчкови промени на закони в полза на определени лица и групи лица и фирми.

Приложеният анализ показва генезиса на ликвидацията на КТБ.
Документите, с които разполагаме, ще бъдат предоставени на всички заинтересовани лица с оглед тяхната защита.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ”

Д-р Вера Ахундова
Даниел Божилов, съпредседатели

(Пълният обем на документите и анализа на експертизата в тях са качени на сайта на „Ние, гражданите”)
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

'